Exposició i premi d’arts visuals «La cova de Nialó»

Páginas desdebases-premi-arts-visuals-la-cova-de-nialó-2016

Poden optar a l’EXPOSICIÓ I PREMI D’ARTS VISUALS «LA COVA DE NIALÓ»
artistes residents arreu de Catalunya, de forma individual o en col·lectiu, amb una sola
obra de tècnica i suport de lliure elecció. El tema de l’obra ha de versar sobre ELS
ELEMENTS RELIGIOSOS I/O TRADICIONALS I ELS SEUS VINCLES AMB LA
MEMÒRIA I LA VIDA LOCAL.
El jurat estarà format per Toni Cartanyà (President de les Festes de la Serra 2016), que
actuarà com a president; Eulàlia Porta (membre de la comissió de cultura de les Festes
de la Serra 2016) que farà les funcions de secretària, o les persones en qui deleguin,
ambdós amb veu però sense vot. I pels següents professionals del sector de les arts
visuals contemporànies: Pilar Lanau (Artista i Tècnica de Dinamització Cultural en
escola d’art a Tortosa), Albert Macaya (artista i docent universitari a Tarragona),
Francesc Perramon (historiador de l’art, crític i docent en escola d’art a Tarragona,
especialista en temes de Memòria), Lídia Porcar (artista i docent en escola d’art a
Reus) i Estela Rodríguez (Artista, docent i investigadora en temes d’art contemporani,
gènere i diversitat cultural). L’organització es reserva el dret de modificar el jurat per
causes majors. El seu veredicte serà inapel·lable i el Premi podrà ser declarat desert si
el jurat ho decideix motivadament. El jurat tindrà en compte els valors artístics de l’obra
i la seva adequació a la temàtica proposada.

per a més informació click aquí